VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Regnskap & Revisjon

Abonnementet inkluderer SignForm-blanketter.
Følgende dokumenter inngår i abonnementet:

  Adobe Acrobat Reader - veiledning
  Aircraft Bill of Sale (flyskjøte engelsk) (Luftfartøyregisteret)
  Aksjeeierbok
  Anmeldelsesfullmakt fra firma
  Anmodning om tildeling av D-nummer
  Anmodning om tildeling av D-nummer for rapportering i Altinn på vegne av rolleinnehaver
  Arbeidsavtale for au pair
  Arbeidsavtale for midlertidig tilsetting
  Arbeidsavtale for praktikant (trainee)
  Arbeidsavtale for sjømann / Employment agreement for seaman
  Arbeidsavtale generell, fast deltid
  Arbeidsavtale generell, fast heltid
  Arbeidsavtale generell, standard blankett
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (bulgarsk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (engelsk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (estisk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (latvisk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (litauisk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (nordsamisk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (nynorsk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (polsk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (rumensk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (ukrainsk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (vietnamesisk tekst)
  Arbeidsavtale ledere
  Arbeidsavtale, daglig leder/administrerende direktør
  Arbeidsoppgave og salærfastsetting uten kalkulering
  Arbeidsreglement
  Avskjedigelse arbeidstaker (engelsk) Dismissal with immediate effect
  Avskjedigelse av arbeidstaker
  Avtale om bistand fra Konsulent (Difi SSA-B)
  Avtale om kjøp av driftstjenester IT (SSA-D)
  Avtale om leie av fritidsbolig
  Avtale om levering av standardsystem og tilpasning IT (SSA-T)
  Avtale om løpende tjenestekjøp IKT (SSA-L)
  Avtale om opphør av arbeidsforhold (sluttavtale)
  Avtale om realkausjon - tredjemannspant, forbruker
  Avtale om realkausjon - tredjemannspant, næring
  Avtale om skytjenester (SSA-sky)
  Avtale om systemutvikling IT - smidigavtalen (SSA-S)
  Avtale om underholdsbidrag til barn
  Avtale om underholdsbidrag til barn over 18 år
  Avtale om utrednings- og utviklingsoppgaver fra Konsulent IT (SSA-O)
  Avtale om utvikling av programvare IT (SSA-U)
  Begjæring om fravikelse
  Begjæring om mortifikasjon av adkomstdokumenter til leilighet
  Begjæring om mortifikasjon av ikke innfridd pantobligasjon
  Begjæring om mortifikasjon av innfridd pantobligasjon
  Begjæring om sletting av ektepakt
  Begjæring om tvangsdekn. ved tilb.lev. til salgspanthaver
  Begjæring om tvangsdekn.i verdipapirer, pengekrav m.m
  Begjæring om tvangsflb. av krav på annet enn penger
  Begjæring om tvangssalg av løsøre
  Begjæring om tvangssalg i adkomstdok. til leierett til bolig
  Begjæring om tvangssalg/tvangsbruk av fast eiendom
  Begjæring om utlegg
  Begjæring om utlegg / forliksklage
  Begjæring om utlegg / forliksklage m/kalkulering
  Begjæring om utlegg m/kalkulering
  Begjæring om vergemål
  Blankett for registrering av utøvere av alternativ behandling
  Boligspesifikasjon i matrikkelen (byggesaksblankett 5176)
  Boligsspesifikasjon i Matrikkelen - fortsettelsesark
  Budskjema tvangssalg fast eiendom
  Databehandleravtale og sjekkliste (SSA-mal)
  Declaration regarding ownership of an aircraft (engelsk) (Luftfartøyregisteret)
  Declaration regarding ownership of the company (engelsk) (Luftfartøyregisteret)
  Deling av grunneiendom og rekvisisjon av kartforretning
  Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom LDIR-0360
  Egenerklæring som eier av luftfartøy (Luftfartøyregisteret)
  Ektepakt
  Ektepakt (kjønnsnøytral)
  Ektepakt (nynorsk)
  Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene
  Erklæring fra gjenlevende ektefelle som enearving
  Erklæring før prøving av ekteskapsvilkårene (engelsk tekst)
  Erklæring om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5181)
  Erklæring om arealoverføring
  Erklæring om privat oppgjør av dødsbo av liten verdi
  Erklæring om privat skifte av dødsbo
  Erklæring om rettighet i fast eiendom
  Erklæring om skifte (Ekteskapsl. § 8)
  Factoring avtale
  Factoring avtale (nynorsk)
  Factoringpant, tilleggsavtale
  Festekontrakt
  Fordeling av sameieandeler ved seksjonering
  Forenkla registermelding Del1 Blankett sletting (nynorsk)
  Forenkla registermelding Del1 Enkeltpersonføretak (nynorsk)
  Forenklet registermelding Del1 Blankett sletting
  Forenklet registermelding Del1 Enkeltpersonforetak
  Forespørsel om tariffering
  Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass
  Forliksklage i gjeldssak
  Forliksklage i gjeldssak m/kalkulering
  Forlovererklæring
  Forlovererklæring (engelsk tekst): Statement by the sponsor
  Fullmakt
  Fullmakt - møte i Husleietvistutvalg
  Fullmakt forretningsfører for innregistrering av andeler i borettslag
  Fullmakt oppmålingsforretning mv Kartverket
  Fullmakt salg borettslagsleilighet
  Fullmakt salg fast eiendom
  Fullmakt ved privat skifte av dødsbo
  Fullmakt, tilbakekallelse
  Førespurnad om tariffering (nynorsk)
  Gjeldsbrev (omsetningsgjeldsbrev), låntaker juridisk person
  Gjeldsbrev (omsetningsgjeldsbrev), låntaker privat person
  Gjeldsbrev, juridisk person m/ kausjonserklæring
  Gjeldsbrev, privat person m/ kausjonserklæring
  Gjennomføringsplan etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5185)
  Guarantee (Limited) - engelsk (UK)
  Guarantee (Simple) - engelsk (UK)
  Guarantee (Unlimited) - engelsk (UK)
  Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte
  Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte andeler borettslag
  Husleiekontrakt
  Husordensregler
  INFO Aksjekurser, renter, valutakurser og valutakalkulator
  INFO Arbeidsmiljøloven - engelsk oversettelse
  INFO Burettslagslova - engelsk oversettelse
  INFO Departementene - kontaktinformasjon
  INFO Domstolene - gebyrer tvistemål m.m. - krav til tvistegjenstandens verdi ved anke
  INFO Domstolene - kontaktinformasjon
  INFO Ekteskapsloven - engelsk oversettelse The Marriage Act
  INFO Foretaksopplysninger
  INFO Forsinkelsesrente - kalkulator
  INFO Fylkeskommunene - kontaktinformasjon
  INFO Fylkesmennene - kontaktinformasjon
  INFO Grunnbeløp (G)
  INFO Grunnboken - gebyrer tinglysing
  INFO Husleieloven - engelsk oversettelse
  INFO Import av kjøretøy - beregning av avgift (kalkulator)
  INFO Juridiske ordlister
  INFO Kart - Norge/Fylker/Kommuner
  INFO Kommuner - kontaktinformasjon alfabetisk sortert
  INFO Kommuner - kontaktinformasjon fylkesvis sortert
  INFO Konsumprisindeks - kalkulator
  INFO kriminalomsorgen
  INFO Lover - forarbeidene, oversettelser
  INFO Namsfogd og namsmann
  INFO om jordskifte og Jordskifteretten
  INFO om toll og tollvesen
  INFO Politi og lensmannsetatene - kontaktinformasjon
  INFO Postnummerkatalog
  INFO Rettsgebyr (R)
  INFO Skatte og ligningskontorer - kontaktinformasjon
  INFO Statens regulativ for reiser på statens regning
  INFO Statsetater fylkesvis - kontaktinformasjon
  INFO Veiledning for inndriving av egne fordringer - egenInkasso
  Inkassovarsel
  Inventarliste
  KAMPANJE: Gratis prøveabonnement 14 dager
  Kapitalutvidelse AS - protokoll ekstraordinær generalforsamling
  Kjøpekontrakt andelsleilighet
  Kjøpekontrakt eierleilighet
  Kjøpekontrakt enebolig og rekkehus
  Kjøpekontrakt næringseiendom
  Kjøpekontrakt tomt
  Klage - skjema for sak til behandling i Husleietvistutvalg
  Klagebrev ved forbrukerkjøp
  Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) - komplett skjemasamling
  Konkursbegjæring - lønnskrav
  Konkursvarsel
  Konsept for rammeavtale for IKT (SSA-R)
  Konsernmelding
  Konsernmelding (nynorsk)
  Kontrakt for kjøp av brukt motorsykkel eller moped
  Kontrakt for kjøp av motorkjøretøy
  Kontrollerklæring etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5149)
  Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
  Krav om sykepenger ? midlertidig ute av inntektsgivende arbeid
  Leasing av motorvogn
  Leasing av motorvogn (nynorsk)
  Leieavtale butikklokale
  Leieavtale kontorlokale
  Leieavtale lokale, generell
  Leieavtale næringsbygg
  Leieavtale næringsseksjon
  Liste over anmeldte fordringer med innstillinger i konkursbo
  Låneavtale, låntaker juridisk person
  Låneavtale, låntaker privat person
  MANUAL: Om lagring og gjenbruk av maler og blanketter
  MANUAL: Veiledning konfigurering av makrosikkerhet av PC i nettverk
  MANUAL: Veiledning konfigurering makroer i Word
  MANUAL: Veiledning konfigurering makroer i Word 2007
  MANUAL: Veiledning konfigurering makroer i Word 2010
  MANUAL: Veiledning opphevelse av dokumentbeskyttelse i skjemaer
  Melding fra arbeidsgiver til NAV ved masseoppsigelse / permittering
  Melding om behandling av personopplysninger
  Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (byggesaksblankett 5188)
  Melding om eierskifte av småbåt i RSSR
  Melding om endring av navn
  Melding om kjøretøy som har skiftet eier
  Melding om nyregistrering av småbåt i RSSR
  Melding om omregistrering av småbåt i RSSR
  Melding om uskiftet bo - ektefeller
  Melding til arbeidstakerregisteret
  Melding til folkeregisteret fra utleier om flytting av leietaker
  Melding til folkeregisteret om flytting
  Melding til folkeregisteret om flytting fra utlandet
  Melding til folkeregisteret om flytting fra utlandet (engelsk)
  Melding til folkeregisteret om flytting til utlandet
  Melding til folkeregisteret om flytting til utlandet (nynorsk)
  MVA refusjoner fra EU-land (VAT refund)
  Nabovarsel- gjenpartsark (byggesaksblankett 5155)
  Nabovarsel- hovedark (byggesaksblankett 5154)
  Nabovarsel- kvitteringsark (byggesaksblankett 5156)
  NAV - komplett skjemasamling
  Navnesøknad for barn under 18 år
  Oppbudsbegjæring for aksjeselskap
  Oppbudsbegjæring for ansvarlige selskap (ANS og DA)
  Oppbudsbegjæring for enkeltpersonforetak
  Oppholds- eller arbeidstillatelse (UDI)
  Oppholds- eller arbeidstillatelse, søknad om fornyelse
  Opplysninger om tiltakets ytre rammer etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5175)
  Oppsigelse av arbeidstaker
  Oppsigelse av arbeidstaker (engelsk tekst) - Notice of dismissal
  Oppsigelse av leieavtale - fra utleier
  Opsjonsavtale kjøp fast eiendom
  Overføring akvakulturtillatelse
  Overføring av hjemmel til andel i borettslag
  Overtagelseserklæring
  Pant i aksjer ikke registrert i verdipapirsentralen
  Pant i aksjer som er registrert i verdipapirsentralen (VPS)
  Pant i enkle pengekrav
  Pantedokument skip
  Pantedokument, andel i borettslag
  Pantedokument, fast eiendom - vedlegg for flere panteobjekter (eiendommer)
  Pantedokument, fast eiendom - vedlegg for flere panthavere
  Pantedokument, fast eiendom - vedlegg for flere pantsettere
  Pantedokument, fast eiendom med hjemmelshavers samtykke
  Pantedokument, fast eiendom uten hjemmelshavers samtykke
  Pantedokument, leierett fast eiendom
  Pantedokument, panterett i akvakulturtillatelse
  Pantobligasjon for motorvogn og anleggsmaskinar (nynorsk)
  Pantobligasjon for motorvogn og anleggsmaskiner
  Pantobligasjon for pant i driftstilbehør (gjeldsbrev)
  Pantobligasjon for pant i driftstilbehør (kausjon)
  Pantobligasjon for pant i driftstilhør (gjeldsbrev)(nynorsk)
  Pantobligasjon for pant i fiskeredskaper
  Pantobligasjon for pant i fiskereiskapar (nynorsk)
  Pantobligasjon for pant i varelager (gjeldsbrev)
  Pantobligasjon for pant i varelager (gjeldsbrev) (nynorsk)
  Pantobligasjon for pant i varelager (kausjon)
  Pantobligasjon for redskaper mv. i landbruksnæring
  Pantobligasjon for reiskapar mv. i landbruksnæring (nynorsk)
  Permitteringsvarsel - bestemt tidsperiode
  Permitteringsvarsel - delvis - bestemt tidsperiode
  Permitteringsvarsel - delvis - ubestemt tidsperiode
  Permitteringsvarsel - ubestemt tidsperiode
  Personvernerklæring fra AdvokatOnline
  Plan for uavhengig kontroll etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5191)
  Politianmeldelse tyveri / naskeri
  Politiet - forenklet anmeldelse
  Power of Attorney - arveoppgjør (engelsk)
  Power of Attorney - UDI utlendingssaker (engelsk)
  Power of Attorney / Skjema for fullmakt - NAV (engelsk)
  Proklama
  Protokoll for oppmålingsforretning, matrikkelloven
  Rapport om tyveri/ naskeri fra butikk
  Registration foreign business enterprise (NUF)
  Registrering / Søknad om gjeldsordning - vedleggsskjema
  Registrering av gjeldsordningssak / Søknad om gjeldsordning
  Registrering i EMAS
  Reguleringsplan - maler og sjekklister
  Reiseregning staten med MVA beregning
  Reiseregning staten uten MVA beregning
  Rekvisisjon av oppmålingsforretning - unntatt byggesaksbehandling
  Rekvisisjon av oppmålingsforretning
- søknadspliktige tiltak pbl § 20-1 m
  Request for assignment of a D-number
  Request for assignment of D number to person with reporting duties in Altinn on behalf of a particip
  Salgspant i motorvogn
  Salspant i motorvogn (nynorsk)
  Samordna registermelding - Del 1 Hovudblankett (nynorsk)
  Samordna registermelding - Del 1B Tillegg for eining med verksemd på fleire adresser (nynorsk)
  Samordnet registermelding - Del 1 Hovedblankett
  Samordnet registermelding - Del 1 Hovedblankett - for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)
  Samordnet registermelding - Del 1B Tillegg for enhet med virksomhet på flere adresser
  Samordnet registermelding - Del 2 Tillegg for Merverdiavgiftsmanntallet
  Samordnet registermelding, forenklet blankett for foreninger
  Samordnet registermelding, Tillegg for registrering i Frivillighetsregisteret
  Samsvarserklæring etter plan- og bygningsloven TEK10 (byggesaksblankett 5148)
  Samsvarserklæring etter plan- og bygningsloven TEK17 (byggesaksblankett 5148)
  Selvskyldnergaranti fra kommune i husleieforhold
  Separasjon - melding om opphør (Ekteskapsloven § 20)
  Ship Bill of Sale (Skipsskjøte NOR og NIS)
  Ship mortgage deed
  Sjøfartsdirektoratet - komplett skjemasamling
  Skatteetaten - komplett skjemasamling
  Skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt (forhåndslikning)
  Skifteutlegg
  Skipingsdokument for AS, standard blankett (nynorsk)
  Skjøte fast eiendom (Grunnboken)
  Skjøte fast eiendom - vedlegg for flere eiendommer
  Skjøte fast eiendom - vedlegg for flere erververe (kjøpere)
  Skjøte fast eiendom - vedlegg for flere overdragere
  Skjøte skip (NOR og NIS)
  Skøyte fast eigedom (nynorsk) (Grunnboka)
  Sluttattest - med angivelse av personlige egenskaper
  Sluttattest - uten angivelse av personlige egenskaper
  Sluttseddel
  Stevning forelderansvar/samvær barn
  Stifte AS, dokumentsett 2: Stifter 1 juridisk person
  Stifte AS, dokumentsett nr 1: Stifter 1 fysisk person
  Stifte AS, dokumentsett nr 3: 2 stiftere
  Stifte AS, Oversikt dokumentsett
  Styre, deltakarar o.a. Vedlegg samordn reg.melding (nynorsk)
  Styre, deltakere o.a. Vedlegg samordn. reg.melding
  Styreinstruks
  Styremedlems villighetserklæring, AS
  Supplement for the Value Added Tax Register (VAT register)
  Søknad om arbeidstilsynets samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9 (byggesaksblankett 5177)
  Søknad om båtførerbevis
  Søknad om endring av tillatelse etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5168)
  Søknad om ferdigattest etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5167)
  Søknad om igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5151)
  Søknad om innførsel av brukt motorvogn ved flytting til Norge
  Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom LIDR-0359
  Søknad om lønnsgarantidekning - blankett A:
Melding om lønnskrav til konkursboet
  Søknad om lønnsgarantidekning - blankett B:
Samleliste for bostyrer
  Søknad om lønnsgarantidekning - blankett B:
Samleliste for bostyrer m/ sortering (Excel regneark)
  Søknad om lønnsgarantidekning - blankett C:
Opplysninger om boet og kravene
  Søknad om midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5169)
  Søknad om patent
  Søknad om politiattest
  Søknad om registrering av varemerke eller fellesmerke
  Søknad om seksjonering av eiendom
  Søknad om sentral godkjenning av foretak etter kapitel 22 (byggesaksblankett 19462)
  Søknad om separasjon (E § 20 engelsk utgave)
  Søknad om separasjon (Ekteskapsloven § 20)
  Søknad om skilsmisse (E § 21 engelsk utgave)
  Søknad om skilsmisse (E § 22 engelsk utgave)
  Søknad om skilsmisse (Ekteskapsloven § 21)
  Søknad om skilsmisse (Ekteskapsloven § 22)
  Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5174)
  Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl § 20-4 og SAK kap 3 (byggesaksblankett 5153)
  Søknad om tollkreditt
  Søknad om tollkreditt / Application for Customs Credit
  Tidslinje - hjelpedokument
  Tilbud på dokumentpakke til ADVISOR brukere
  Tilsvar til stevning forelderansvar/samvær barn
  Tinglysing av nye andeler i borettslag
  Tolletaten - komplett skjemasamling
  Varsel før begjæring om tilbakelevering til salgspanthaver
  Varsel før utleggsbegjæring
  Varsel i særlige tilfeller Tvfbl § 4-19
  Varsel om oppmålingsforretning eiendom
  Varsel om oppmålingsforretning eiendom - Partsliste
  Varsel om utkastelse for skyldig leie og omkostninger
  Varsel om utkastelse hvor leieavtale el. oppsigelse er utløpt
  Varsel om utkastelse med annen begrunnelse
  Varsel ved særlig tvangsgrunnlag Tvfbl § 4-18
  Vedtekter for AS
  Whistle - webløsning for varsling av kritikkverdige forhold
  Åpningsbalanse - stiftelse av AS

Antall: 356

 
Følgende dokumenter vil bli inkludert i abonnementet i løpet av 3 måneder:

  Aksjonærregisteroppgaven
  Arbeidsavtale, vikariat
  Avtale om leie av bolig - tidsbestemt
  Avtale om tjenester på fast eiendom
  Avtale om tjenester på løsøre
  Betalingsoppfordring
  Deling av grunneiendom og rekvisisjon av kartforretning - nynorsk
  Erklæring om frafall på falt arv etter arveloven § 74
  Erklæring om fråfall av falt arv etter arvelova § 74 (nynorsk)
  Erklæring om pantsettelse - egenpant, næring (BETA arkiv)
  Ferdigattest etter plan- og bygningsloven NÅ BYGGESAK 5167
  Ferieliste
  Gjeldsbrev (ihendehavergjeldsbrev) med selvskyldnerkausjonerklæring
  INFO Nyhet og endringer i satser, gebyrer mv
  Kilometergodtgjørelse
  Kjøpekontrakt fritidsbolig
  Konkursvarsel fra privatperson
  Kontrakt for kjøp av brukt båt
  Kontrakt for kjøp av brukt maskin/redskap/utstyr
  Kvittering for tilbakebetaling lån
  Kvittering lånebeløp (av lånetaker)
  Melding om arv
  Melding om arv (nynorsk)
  Melding om arv m/ kalkulering
  Melding om gaver gavesalg overdragelse etc.
  Melding om gåver, gåvesalg m.m. (nynorsk)
  Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven NÅ 5153
  Melding til folkeregisteret om flytting (nynorsk)
  Melding til folkeregisteret om flytting fra utlandet (nynorsk)
  Namnesøknad for barn under 18 år (nynorsk)
  Nyheter i AdvokatOnline;
nye og oppdaterte dokumentmaler og blanketter
  Oppl.skjema for verdsetjing av jordbruks- og næringseigedom ved arv/gåve (nynorsk)
  Oppløsning av sameie - hjemmelserklæring
  Pantobligasjon for pant i aksjeleilighet
  Protokoll styremøte, AS
  Rammeavtale om konsulentbistand
  Samboeravtale
  Stiftelsesdokument for AS
  Stiftelsesdokument for AS, standard blankett
  Terminoppgave for forskuddstrekk - arbeidsgiveravgift
  Verdsettelse av formuesobjekter omfattet av arveavgiftsl § 14.5
  Årsberetning AS, små aksjeselskaper

Antall: 42

 
Følgende dokumenter vil bli inkludert i abonnementet i løpet av 6 måneder:

  Aksjebevis
  Husleiekontrakt - Skjema ved tilbakelevering av bolig
  Konkurrentanalyse:
AdvokatOnline versus Akelius Dokument
  Leiekontrakt bolig - ikke tidsbestemt (engelsk) - Tenancy agreement
  MVA-registrering
  Protokoll forhandlingsmøte
  Protokoll fra styremøte AS - skriftlig behandling
  Protokoll konstituerende selskapsmøte
  Protokoll ordinært årsmøte
  Referat styremøte, ANS
  Registrering av andeler i borettslag
  Reiseregning for intern kontorbruk
  Revisors beretning ANS
  Revisors villighetserklæring ANS
  Spesialtilbud abonnement for Maestro Soft brukere
  Stillingsinstruks daglig leder
  Søknad om etterskuddsferie
  Søknad om forskuddsferie
  Søknad om overtidsarbeid
  Taushetserklæring for arbeidstaker
  Tegningsdokument for AS- nytegning av aksjer
  Varsel før begjæring om tvangsdekning
  Vergens/hjelpevergens registrering av bo
  Årsberetning ANS, små selskaper
  Årsberetning ANS, store selskaper
  Årsberetning AS, store aksjeselskaper

Antall: 26
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no