VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Forespørsel om tariffering
Utdrag av Forskrift om tolldistriktssjefens adgang til å gi bindende skriftlig forhåndsuttalelser vedrørende tariffering av varer i henhold til gjeldende tolltariff.

§6. Tarifferingsavgjørelsens omfang

1. En bindende tarifferingsavgjørelse har kun gyldighet for søker såfremt denne er å anse som vareeier ved den aktuelle tollbehandling.

2. En bindende tarifferingsavgjørelse har kun gyldighet for identiske varer og under forutsetning av at tollvesenet finner det godtgjort at varen som foreligger for tollbehandling, i alle henseende er i overensstemmelse med den vare som er beskrevet i tarifferingsavgjørelsen. Tollvesenet kan ved tollbehandlingen av en vare foreta en hvilken som helst kontroll eller analyse av varen for å bringe på det rene om varen er eksakt tilsvarende den varen som det er gitt bindende tarifferingsavgjørelse for.

3. Tarifferingsavgjørelsen er kun bindende for tollvesenet hva angår tarifferingen av varen i tolltariffen.

4. Tarifferingsavgjørelsen er kun bindende for tollvesenet hva angår varer som blir tollbehandlet etter den dato tarifferingsavgjørelsen er gitt.

§7. Tarifferingsavgjørelsens gyldighet

1. Bindende tarifferingsavgjørelser har en generell gyldighet på seks år, regnet fra den dato avgjørelsen er gitt.

2a) Toll- og avgiftsdirektoratet eller den direktoratet bemyndiger kan tilbakekalle tidligere tarifferingsavgjørelser og gi ny tarifferingsavgjørelse dersom det skjer: endringer i tolltariffen som fører til endret tariffering av den vare som tarifferingsavgjørelsen gjelder;

endringer i nomenklaturen eller de forklarende kommentarer til denne eller det blir fattet tarifferingsavgjørelser i HS-komiteen under Tollsamarbeidsrådet og dette fører til endret tariffering av den vare som tarifferingsavgjørelsen gjelder.

2b) Av hensyn til forvaltningsrettens likebehandlingsprinsipp kan slik tilbakekalling og ny tarifferingsavgjørelse også gis dersom det oppdages at det er gitt forskjellige tarifferingsavgjørelser for ellers like varer.

2c) Ved tilbakekalling av tarifferingsavgjørelse skal det alltid gis ny tarifferingsavgjørelse eller eventuellt slik melding som beskrevet i § 4, punkt 5. Opphør av gyldigheten for tilbakekalt tarifferingsavgjørelse gjelder fra det tidspunkt søker har mottatt melding om dette.

3. Søker kan påberope seg at en tilbakekalt tarifferingsavgjørelse skal ha gyldighet inntil 6 måneder etter at ny tarifferingsavgjørelse er meddelt dersom han kan dokumentere at det er inngått bindende avtale om kjøp eller salg fra eller til utlandet før det var gitt melding om ny tarifferingsavgjørelse.

4. Tarifferingsavgjørelsen bortfaller hvis det viser seg at den er fattet på grunnlag av uriktige eller ufullstendige opplysninger.

5. Ved tilbakekallelse og avgivelse av ny tarifferingsavgjørelse skal den nye tarifferingsavgjørelsen ikke få tilbakevirkende kraft når dette er til ugunst for søkeren, unntatt i forhold som nevnt under punkt 4.

Forespørsel sendes til distriktssjefen i det tolldistrikt hvor vareeieren hører til

Agder tolldistrikt
Postboks 247
4663 Kristiansand

Buskerud tolldistrikt
Postboks 713
3002 Drammen

Hedmark og Oppland tolldistrikt
Postboks 553 Stasjonssida
2203 Kongsvinger

Hordaland og Sogn og Fjordane tolldistrikt
Postboks 1893-1895
5817 Bergen

Nordland tolldistrikt
8039 Bodø

Oslo og Akershus tolldistrikt
Postboks 8122 Dep.
0032 Oslo

Rogaland tolldistrikt
Postboks 177
4001 Stavanger

Telemark og Vestfold tolldistrikt
Postboks 328
3701 Skien

Troms og Finnmark tolldistrikt
Postboks 2133
9267 Tromsø

Trøndelag og Møre tolldistrikt
Brattøra
7495 Trondheim

Østfold tolldistrikt
Postboks 180
1601 Fredrikstad
Aksjeselskap til salgs (27.07)
Aksjeselskap med standard vilkår og NOK 50.000 i aksjekapital og bankkonto i DnB til salgs. Selges tomt uten gjeld eller forpliktelser. Spar arbeidet med å stifte nytt AS og spar minst 8 uker som det for tiden tar å registrert nytt AS og opprettelse av bankkonto.
Klikk her for mer informasjon.
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no